dakpannenshop.be

"Professionele lichtmetalen dakpanelementen voor doe het zelvers"


 
FAQ


Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemene bepalingen

De webshop Dakpannenshop.be is een handelsnaam van de BVBA Nieuw dak in 24 uur met maatschappelijke zetel gevestigd te Schoten 2900(BelgiŽ), Brechtsebaan 36 Unit 2 , BTW BE 0866.669.561 RPR Antwerpen (hierna ĎDakpannenshop.beí) en biedt klanten de mogelijkheid om online dakpanelementen en toebehoren aan te schaffen.
De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (\\\"Voorwaarden\\\") zijn van toepassing op alle producten uit het assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij Dakpannenshop.be.

Artikel 2 A: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn steeds in Euro en inclusief BTW. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen/artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 2 B: Leveringen

Leveringen aan huis gebeuren uitsluitend in BelgiŽ en Nederland

De goederen worden, tenzij anders vermeld of uit noodzaak of door omvang, door ons eigen vervoer afgeleverd.

De levering wordt als uitgevoerd beschouwd binnen de afgesproken termijn, hetzij door de aflevering van het goed op het vermelde adres, hetzij door afhaling door de klant in het afhaalmagazijn. In beide gevallen zal dit steeds op afspraak dienen te gebeuren. Bij levering aan huis dient de klant zelf aanwezig te zijn op de afgesproken dag en tijdstip voor persoonlijke ontvangst van de goederen.

Na het definitief maken van de bestelling zal Dakpannenshop.be zo spoedig mogelijk een afspraak maken om de bestelling te leveren of het gereed maken van de bestelling ter afhaling.
Dakpannenshop.be behoudt zich het recht een bestelling te weigeren, of een bestelling incompleet uit te leveren. De klant zal hierover een e-mail ontvangen of telefonisch hiervan op de hoogte worden gesteld door Dakpannenshop.be. Uiteraard worden eventueel te veel betaalde artikelen terugbetaald.

Artikel 3: Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiŽle fouten bevat, of niet up-to-date is.
Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 13).

Dakpannenshop.be is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Dakpannenshop.be is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiŽle fouten, zet- of drukfouten.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Dakpannenshop.be.

Dakpannenshop.be is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Artikel 4: Online aankopen

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het assortiment van Dakpannenshop.be online aan te kopen.

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Dakpannenshop.be. De artikelen worden thuis bij de klant geleverd op de in de bevestigingsmail aangeduide leverdatum, of afgehaald in ons afhaalmagazijn op de afgesproken datum.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

- voorafbetaling via bankoverschrijving op rekening nummer BE23 7330 2147 2291 BIC KREDBEBB op naam van Nieuw dak in 24 uur BVBA, Brechtsebaan 36 Unit 2 Ė Schoten 2900 BelgiŽ

- Contante betaling bij levering

- Bancontact bij afhaling in het afhaalmagazijn

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van dakpannenshop.be.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van dakpannenshop.be te wijzen bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 6: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Dakpannenshop.be beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling is vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Dakpannenshop.be zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 7: Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.

Artikel 8: Garantie

a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.

Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie op verborgen gebreken en niet-conforme levering vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar.

Gedurende deze periode verbindt Dakpannenshop.be zich ertoe het defecte artikel (of onderdeel) ervan kosteloos te vervangen of te herstellen. Dakpannenshop.be behoudt zich het recht voor om het artikel om te ruilen indien de herstelling en/of administratiekosten buiten verhouding zijn, of indien herstelling onmogelijk is.

Elke commerciŽle garantie laat deze rechten onverminderd.

b. Algemeen

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de klantendienst per mail of fax waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan dakpannenshop.be.

Elk gebrek dient binnen 1 maand na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciŽle en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

De garantie is niet overdraagbaar.

Behoudens de algemene garantie kan een product in aanmerking komen voor een beperkte verlengde garantie gewaarborgd door de fabrikant volgens de garantievoorwaarden van de fabrikant die vastgelegd worden in een persoonlijk garantiecertificaat.

Artikel 9: Verzakingstermijn

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten woonachtig in de EU die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen:

De consument heeft het recht aan Dakpannenshop.be mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 kalenderdagen vanaf de levering contact opnemen met de klantendienst van Dakpannenshop.be per mail of fax en moeten binnen de 2 werkdagen na het ontvangen van de nodige instructies van de Dakpannenshop.be klantendienst op eigen kosten de goederen terug bezorgen aan Dakpannenshop.be, Eethhuisstraat 103, 2900 Schoten (BelgiŽ) en dit ter attentie van de klantendienst . Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

  • Zullen in geen geval worden teruggenomen: - gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
  • Artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd
  • Artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt
  • Artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden
Artikel 10: Privacy

Dakpannenshop.be verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken om te voldoen aan uw vraag en om u informatie van Dakpannenshop.be toe te sturen. Wil u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van Dakpannenshop bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat Dakpannenshop uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen.

Voor meer informatie over het privacy-charter van de webshop van dakpannenshop.be, ga naar www.dakpannenshop.be. De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord.

Artikel 11: Retour aanvraag procedure

Alle retouraanvragen moeten verlopen via de Retour Aanvraag Procedure. Neem contact op met de Dakpannenshop.be klantendienst (zie artikel 13) voor de Retour Aanvraag Procedure.

Artikel 12: Aantasting geldigheid niet verzakking

Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door Dakpannenshop.be om ťťn van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten

Artikel 13: Dakpannenshop.be Klantendienst

De Dakpannenshop.be klantendienst is bereikbaar per mail via info@dakpannenshop.be of per fax 03/226.36.24 of op het telefoonnummer 03/226.36.24

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Nieuw dak in 24 uur bvba Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Dakpannenshop.be kan deze Voorwaarden en de inhoud van de webshop steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Aansprakelijkheid

De koper is zelf verantwoordelijk voor de keuze van de door hem bestelde producten.

Dakpannenshop.be kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer het niet mogelijk is om de bestelde producten te leveren.

Dakpannenshop.be is nooit aansprakelijk voor indirecte schade van de klant of derden die verband houden of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik van de producten, machines of toebehoren.

Dakpannenshop.be is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website.

Artikel 17: Copyright

Niets van deze site mag zonder toestemming van Dakpannenshop.be vermenigvuldigd gereproduceerd of gekopieerd worden.

Artikel 18: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.


Topkwaliteit - 30 jaar garantie - Grote stock - Gratis levering - Toonzaal - Persoonlijke service